Algemene Voorwaarde

Algemene voorwaarde voor Time 2 Wing BV, eigenaar van wingfoilsurfschool.com

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Time 2 Wing B.V. en haar partners worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Time 2 Wing B.V..
3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Time 2 Wing B.V. levert.
4. Directie: zij die als directeuren van Time 2 Wing B.V. staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Time 2 Wing B.V. en een wederpartij waarop Time 2 Wing B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Time 2 Wing B.V. georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Time 2 Wing B.V. mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. Time 2 Wing B.V. houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Time 2 Wing B.V. het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven, zullen niet worden verrekend.
4. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Time 2 Wing B.V. zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten
1. Enkel en alleen de directie van Time 2 Wing B.V. – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de medewerkers van Time 2 Wing B.V. – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Time 2 Wing B.V. wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Time 2 Wing B.V. en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden
uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding
1. De deelnemers die een activiteit met Time 2 Wing B.V. zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wij werken met ervaren instructeurs en indien nodig met overige door onze hoofdinstructeurs geselecteerde en (intern) opgeleide instructeurs.
3. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2. Time 2 Wing B.V. is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6. Time 2 Wing B.V. vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
7. Time 2 Wing B.V. is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
3. Bij annulering zal Time 2 Wing B.V. de volgende kosten in rekening brengen:
a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Time 2 Wing B.V. ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
5.Time 2 Wing B.V. behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Time 2 Wing B.V. zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Time 2 Wing B.V.
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Time 2 Wing B.V., is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2. Time 2 Wing B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Time 2 Wing B.V. en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Time 2 Wing B.V. kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Time 2 Wing B.V. aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Time 2 Wing B.V., het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Time 2 Wing B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door
Time 2 Wing B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Time 2 Wing B.V. aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Time 2 Wing B.V. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Time 2 Wing B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Time 2 Wing B.V. bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Time 2 Wing B.V. toebehoren.

Artikel 20. Extra informatie
1. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Time 2 Wing B.V. in verband met hygiëne.
2. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.
3. De lespakketten zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket. Dit staat in je online account.
4. Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een wing foil surfles.
5. De lespakketten staan op naam. Alleen die persoon kan gebruikmaken van de wing foil surflessen.

Artikel 21. Beeldmateriaal

1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er 1) tijdens de activiteiten/arrangementen foto- en filmopnames gemaakt kunnen worden van opdrachtgever(s) en 2) dat deze door Time 2 Wing BV en haar partners voor promotionele doeleinden gebruikt kunnen worden. Indien opdrachtgever dit niet wilt, dient dit nadrukkelijk vooraf per email aan [email protected] aangegeven te worden.

Time 2 Wing IconTime 2 Wing

De Laars 14, Spaarndam

5,0 12 reviews

 • Avatar Daan Beelen ★★★★★ een maand geleden
  Na een gastvrij ontvangst, heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het wingen. Zelfs einde van de les op de foil geweest en eerste meters gemaakt zwevend boven het water. Wat een bijzonder gevoel en dat smaakt naar meer! Ook werd er zelfs van de kant gejuicht toen het lukte, geweldig om de betrokkenheid van iedereen daar mee te maken. Erik was ook erg behulpzaam en een goede lesgever. Wat een gouden vent.
  Een bijzondere plek met uitzicht over de mooie nel en perfect om het te leren. Groot stuk van het meer is op sta diepte en dat is erg fijn voor de eerste keren. Het materiaal is zo goed als nieuw en goed verzorgt. Er zijn toiletten, douches en als je de hele dag op het water wilt zijn, kan je daar ook lunchen. Verder voelt het eigenlijk als een mini vakantie als je er bent.
  Dikke aanrader en vooral: Time 2 wing :)
 • Avatar Sonja Determan-Reij ★★★★★ in de afgelopen week
  Voor het eerst gaan wingfoilsurfen en het was te gek!! Samen met mijn man dit gaan ondernemen en het smaakt echt naar meer. Erik is professioneel en heeft mooie nieuwe spullen. Hij neemt uitgebreid de tijd om je de basis te leren en vervolgens is hij tijdens de les flexibel om dingen aan te passen op je niveau.
  Mijn man had al veel watersport-ervaring en daar kijkt hij goed naar en biedt hem meteen een mogelijkheid tot meer. Dat is gaaf en uitdagend.
  Vanaf deze plek bij de Mooie Nel is het superfijn om te leren, omdat je op heel veel plekken in het water kan staan.
  Al met al een zeer positieve ervaring en we kijken uit naar de volgende les/keer!
 • Avatar Miranda Korz ★★★★★ een maand geleden
  Super vriendelijk ontvangen, mooie plek en duidelijke uitleg. Een echte aanrader!
  Leuk om eens een middagje iets nieuws te proberen en les te nemen. Wij hadden al eerder les gehad en hebben nu alleen spullen gehuurd.
  Het zit op het terrein van een zeilschooltje met omkleedruimte, een heerlijke warme douche en een kantine (voor een echte Mooie Nel).
  Doordat het aan de kant ondiep is, kan je gemakkelijk terug lopen als je nog beginnend bent en dus nog veel hoogte verliest.
 • Avatar Maarten Blokker ★★★★★ in de afgelopen week
  Time 2 Wing op de mooie Nel.
  Geweldige locatie, waar je prachtig wingfoilen kunt leren en huren.
  De eerste les was erg leuk.
  Met weinig wind ging de surfplank mooi vooruit.
  Super om de techniek van de kite onder de knie te krijgen, dankzij de goede tips en aanwijzingen van Erik.
  Heerlijke dag op het water gehad.
  Tweede les wordt met een foilboard.
  Ik heb er nu alweer zin in.
  Groeten Maarten Blokker.
 • Avatar Frank G ★★★★★ 2 weken geleden
  Mooie spullen, ideale plek om het te leren en in je eerste les is er een goede kans dat je al je eerste stukje “vliegt”. Wingfoilen is echt een mooie watersport met een lekkere steile leercurve, waardoor het “ploeteren” heel erg meevalt tov de kick als dingen lukken. Leuker om te leren dan kiten in mijn ogen!
 • Avatar Sophie Jeanne Pauline ★★★★★ een maand geleden
  Een fantastische eerste kennismaking met wingfoilsurfen. We hebben goeie uitleg gehad, die we na wat oefenen op de kant op het water konden toepassen. Het was kicken, leerzaam, gezellig; echt een aanrader!
 • Avatar Patrick van Os ★★★★★ een maand geleden
  Had veel eerder wingfoil lesje moeten nemen. Zou me een hoop frustratie hebben gescheeld en met de tips and tricks ben ik ook met minder wind al op de foil en heb ik er weer LOL aan. Dank Erik.
 • Avatar Debra Verduin ★★★★★ een maand geleden
  Van de week spullen gehuurd om het wingen te oefenen. Time 2 Wing heeft fijne (nieuwe) gear en verschillende maten boards, foils en wings om uit te proberen. Tevens gaf Erik me nog een paar (erg handige) tips waardoor het meteen een stuk beter ging! Leuke locatie en aardige mensen! Zeker een aanrader!!!
 • Avatar Lisette Blankestijn ★★★★★ een maand geleden
  Uitstekende wingfoil-school! Nieuwe surfuitrusting, heel schattige locatie met gemakkelijke toegang, kantine (lokale bieren!), Kleedkamer en (warme!) Douches. Maar het belangrijkste is dat Erik een zeer rustige en geduldige instructeur is. Bedankt voor de geweldige gastvrijheid, we komen zeker terug!

Ben je bij ons geweest? Schrijf ook een review